Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady na jakich przetwarzane są Dane osobowe osób korzystających z Serwisu www.bm-rent.pl. Jeżeli Użytkownik przekaże nam- Bergerat Monnoyeur spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku, jakiekolwiek Dane osobowe, wówczas do ich przetwarzania znajdą zastosowania postanowienia Polityki Prywatności i plików Cookies 

I. Administrator danych osobowych

II. Definicje

III. Skąd Administrator uzyskuje Twoje Dane osobowe?

IV. Rodzaje gromadzonych Danych osobowych

V. W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo przetwarzane są dane osobowe

VI. Prawa przysługujące Użytkownikom

VII. Odbiorcy danych osobowych

VIII. Przetwarzanie danych dzieci

IX. Przekazywanie danych poza EOG

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

XI. Inne strony internetowe

XII. Bezpieczeństwo danych osobowych

XIII. Pliki Cookies

XIV. Zmiana Polityki Prywatności i Plików Cookies

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bergerat Monnoyeur spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku, ul. Modlińska 11, 05-092 Łomianki, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021439, NIP: 7780022310, REGON: 012022794

adres e-mail: bm-rent@bm-rent.pl

II. DEFINICJE

1) Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

2) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3) Polityka Prywatności i Plików Cookies- niniejszy dokument zwany dalej „Polityką”;

4) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.bm-rent.pl.

5) Użytkownik– każda osoba fizyczna korzystająca z usług oferowanych przez Administratora w ramach funkcjonowania Serwisu, która za jego pośrednictwem przekazała Administratorowi Dane osobowe.

III. SKĄD ADMINISTRATOR UZYSKUJE TWOJE DANE OSOBOWE?

Administrator otrzymuje Dane osobowe Użytkowników bezpośrednio od nich (lub upoważnionych przez niego osób/pracowników) np. kiedy Użytkownik zakłada konto w Serwisie / składa zamówienia / korzysta z usługi Newsletter / kontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub kiedy podejmuje inne czynności, które wiążą się z konieczności przekazania nam Twoich Danych osobowych Użytkownika.

Dane osobowe zbierane są przez Administratora zgodnie z zasadami określonymi w RODO, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Administratora usług związanych z korzystaniem z Serwisu.

IV. RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Rodzaj Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora zależy od usługi oferowanej przez Administratora, z której korzysta Użytkownik.

V. W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE ORAZ JAK DŁUGO PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z RODO oraz z polskim ustawodawstwem krajowym.

Rodzaje Danych osobowych Użytkowników zbieranych przez Administratora, jak również cel, podstawy ich przetwarzania oraz długość przetwarzania zależne od sposobu korzystania Użytkownika z Serwisu.

UTWORZENIE KONTA W SERWISIE (REJESTRACJA)

Osoby zakładające konto w Serwisie proszone są w formularzu rejestracyjnym o podanie Danych osobowych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, nr telefonu, a w przypadku konta tworzonego dla przedsiębiorców, także nazwy przedsiębiorstwa, formy organizacyjnej, numeru NIP. Podanie Danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Dodatkowo podczas zakładania konta Użytkownik może podać takie Dane osobowe jak: dodatkowy numer telefonu, rodzaj wykonywanej działalności, dodatkowe informacje dotyczące lokalizacji. Użytkownik zakładający konto dla przedsiębiorcy może dodatkowo podać numer fax, wielkość przedsiębiorstwa, które będą przetwarzane w celu ułatwienia korzystania z konta. Podanie tych Danych osobowych nie jest obowiązkowe. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika podczas zakładania konta będą przetwarzane w celu założenia konta, a także jego utrzymania, korzystania oraz obsługi, rozwiązywania problemów technicznych, kontaktowania się z Użytkownikiem w celu związanych ze świadczeniem usług.

Po utworzeniu konta w serwisie Użytkownik ma również możliwość podania dodatkowych danych, np. danych karty płatniczej: jej numeru, imienia i nazwiska właściciela, daty ważności, numeru kontrolnego karty. Podane Dane osobowe są przetwarzane wówczas w celu ułatwienia korzystania z konta oraz ułatwienia procesu składania zamówień za jego pośrednictwem.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych Użytkownika dokonującego rejestracji w Serwisie i zakładającego konto, a także tych podanych później podczas korzystania z konta jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

Ponadto powyższe Dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) który polega na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

Dane osobowe podane podczas tworzenia konta w Serwisie, a także później podczas korzystania z konta, są przetwarzane do momentu ich usunięcia, o ile ich podanie było nieobowiązkowe lub do momentu rozwiązania umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną (np. usunięcia przez Użytkownika konta lub realizacji żądania jego usunięcia przez Administratora). Po upływie tych okresów ww. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, maksymalnie do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Jeżeli Użytkownik Serwisu składa zamówienie zakupu towaru wiąże się to z przetwarzaniem jego Danych osobowych. Podanie danych oznaczonych w formularzu zamówienia jest dobrowolne, ale obowiązkowe do przyjęcia i realizacji zamówienia, natomiast ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego przyjęcia i realizacji. Dodatkowo podczas składania zamówienia Użytkownik może podać dodatkowe dane osobowe, które ułatwią realizację zamówienia.. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe.

Dane osobowe Użytkownika uzyskane za pośrednictwem formularza do składania zamówień są przetwarzane:

• w celu realizacji złożonego zamówienia, m.in. dostawy towaru, kontaktu w związku z koniecznością realizacji zamówienia - podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, np. wystawienie faktury VAT lub innych dokumentów księgowych– podstawa prawna przetwarzania to obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

• w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w związku z zawartymi umowami jak np. rozpatrzenie reklamacji, zgłoszenia wad fizycznych towaru, zwrotu towaru – podstawa prawna przetwarzania to obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

• w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) który polega na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy i realizacji zamówienia są przetwarzane przez Administratora do momentu wykonania umowy. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków ciążących na Administratorze są przetwarzane tak długo jak przewidują to przepisy prawa, np. rozpatrzenia reklamacji, wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych. Po upływie powyższych okresów przetwarzania Dane osobowe mogą być przetwarzane także przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń.

NEWSLETTER

Użytkownik może przekazać Administratorowi swój adres e-mail w skorzystania z usługi Newsletter, w którym cyklicznie przesyłane będą informacje handlowe dotyczące produktów i usług, promocji oraz ofert Administratora. Podanie adresu e-mail jest wówczas dobrowolne, ale niezbędne do cyklicznego otrzymywania Newslettera.

Dane osobowe są wówczas przetwarzane:

• w celu otrzymywania drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika adres email Newslettera, w którym przesyłane będą informacje handlowe dotyczących produktów i usług, promocji oraz ofert– na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ustalaniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie, a następnie mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń.

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Informujemy, że Użytkownikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał jego dane, może on żądać, aby Administrator je usunął,

d) ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik może żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych Użytkownika wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli zdaniem Użytkownika Administrator ma nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub Użytkownik nie chce, aby Administrator je usunął, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

f) prawo do przenoszenia danych:

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie jego zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, Administrator prosi o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pośrednictwem e-mail z wykorzystaniem następujących danych:

Bergerat Monnoyeur spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku, ul. Modlińska 11, 05-092 Łomianki

adres e-mail: ¬¬¬bm-rent@bm-rent.pl

We wniosku dotyczącym chęci realizacji praw przez Użytkownika Serwisu w miarę możliwości powinny się znaleźć takie elementy jak:

a) określenie, z jakiego prawa chce skorzystać osoba, której dane dotyczą

b) jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. otrzymywanie newslettera, wykonanie umowy),

c) oczekiwany sposób rozpatrzenia wniosku.

VII. ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywał uzyskane Dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje przy ich przetwarzaniu w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania określonej usługi lub udostępnienia funkcjonalności czyli m.in. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, firmom księgowym, prawnym, firmom kurierskim, transportowym, agencjom marketingowym, firmom IT, hostingowym. Jeżeli Użytkownik złoży zamówienie, wówczas jego dane zostaną przekazane do firmy ubezpieczeniowej.

Administrator przekaże także dane innym podmiotom, kiedy ciąży na nim prawny obowiązek.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

Usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Partnerzy Administratora mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają oni profilowaniu.

XI. INNE STRONY INTERNTOWE

W Serwisie znajdują się linki do innych stron internatowych. W przypadku kliknięcia na nie, Użytkownik zostanie przeniesiony na inną stroną internetową. Wówczas Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez administratora strony, na którą nastąpiło przekierowanie, w związku z czym Administrator zachęca do zapoznania się z Politykami Prywatności stron internetowych, na które nastąpiło przekierowanie.

XII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.


Najwyższej jakości sprzęt

Wybieraj wśród maszyn najlepszych marek!

Możliwość wypożyczenia w dowolnym momencie

Spróbuj – to proste!

Doświadczenie

Przeszkolony i fachowy zespół!

Dostępność w całej Polsce

Jesteśmy tam, gdzie Ty!
 
Zmiany w wypożyczalni BM RENT youtube Zmiany w wypożyczalni BM RENT facebook