Regulamin

REGULAMIN


I. DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określający w szczególności zasady składania Zamówień, zawierania oraz wykonywania Umów. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin wraz z załącznikami stanowi odpowiednio regulamin określony w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03 z późn. zm.).

2. Wynajmujący lub Usługodawca - Bergerat Monnoyeur spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku, pod adresem: ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021439, NIP: 7780022310, REGON: 0120227940, kapitał zakładowy w wysokości 9 922 750,00 zł.

3. Serwis– serwis internetowy prowadzony przez Wynajmującego dostępny pod adresem: www.bm- rent.pl za pośrednictwem którego dochodzi m.in. do świadczenia usług, składania Zamówień oraz zawierania umów na odległość określonych w Regulaminie.

4. Umowa zawierana na odległość – umowę zawarta z w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. Użytkownik – korzystająca z funkcjonalności Serwisu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

6. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Wynajmującym/Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą Umowę za pośrednictwem Serwisu.

7. Przedsiębiorca- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna lub osoba prawna oraz jednostką organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niebędąca Konsumentem.

8. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie.

9. Formularz rejestracji – znajdujący się w Serwisie system techniczny umożliwiający założenie Konta przez Użytkownika poprzez wypełnienie dostępnych pól formularza.

10. Konto – indywidualny panel administracyjny dostępny dla Klienta po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu loginem i hasłem, zawierający zbiór danych o Kliencie, w tym składanych przez niego Zamówieniach oraz zawieranych Umowach, które umożliwia Klientowi składanie Zamówień oraz zawieranie Umów na zasadach określonych w Regulaminie.

11. Koszyk – funkcjonalność umożliwiającą Klientowi zarządzanie Urządzeniami, Akcesoriami lub Usługami dodatkowymi w toku składania Zamówienia.

12. Urządzenia – sprzęt oraz maszyny zamieszczone w Serwisie, które mogą zostać zamówione przez Klienta poprzez złożenie Zamówienia.

13. Akcesoria- dodatkowe urządzenia lub części do Urządzeń ułatwiające korzystanie z nich i pozwalające na ich dostosowanie do potrzeb Klienta, które mogą zostać zamówione przez Klienta wraz z Urządzeniami poprzez złożenie Zamówienia.

14. Usługi dodatkowe- dodatkowe udogodnienia, z których można skorzystać zamawiając określone Urządzenie ułatwiające korzystanie z niego oraz pozwalające na jego dostosowanie do potrzeb Klienta składającego Zamówienie.

  15. Formularz zamówienia – znajdujący się w Serwisie system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez wypełnienie wymaganych pól formularza oraz akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies. 

16. Zamówienie – oferta zawarcia umowy najmu złożona Wynajmującemu przez Klienta za pośrednictwem Serwisu.

17. Klient- Przedsiębiorca lub osoba fizyczna posiadająca aktywne Konto w Serwisie.

18. Potwierdzenie zamówienia- informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji przesyłana przez Wynajmującego do Klienta.

19. Umowa- umowa najmu zawarta za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, na podstawie której na zasadach i warunkach określonych w Potwierdzeniu zamówienia oraz Regulaminie Wynajmujący oddaje Najemcy do korzystania Maszyny na Okres najmu wskazany w tej Umowie, a Najemca zobowiązuje się do zapłaty czynszu oraz innych uzgodnionych opłat.

20. Strona – stroną Umowy jest Wynajmujący oraz Najemca. Przez Strony Umowy łącznie rozumie się Wynajmującego oraz Najemcę.

21. Najemca- Klient, który zawarł Umowę z Wynajmującym. Może nim być Przedsiębiorca lub Konsument.

22. Maszyny – Urządzenia oraz Akcesoria określone w Potwierdzeniu Zamówienia, które Wynajmujący zobowiązuje się oddać na rzecz Najemcy do używania na podstawie Umowy, a Najemca zobowiązuje się do zapłaty czynszu najmu.

23. Okres Najmu- uzgodniony między Stronami i określony w Umowie okres między umówionym wydaniem Najemcy przez Wynajmującego Maszyn a ich zwrotem Wynajmującemu.

24. Miejsce korzystania– miejsce wskazane przez Klienta w złożonym Zamówieniu, gdzie Klient zobowiązuje się korzystać z Maszyny.

25. Oddział- miejsce prowadzenia przez Wynajmującego działalności gospodarczej, w którym magazynowane są Urządzenia i Akcesoria prezentowane w Serwisie.

26. Zawieszenie działania Konta- pozbawienie Najemcy możliwości składania Zamówień za pośrednictwem Serwisu.

27. PayU- PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399,posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości.

28. Usługobiorca- Użytkownik, który korzysta ze stron udostępnionych w ramach Serwisu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Serwisu jest Bergerat Monnoyeur spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku, pod adresem: ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021439, NIP: 7780022310, REGON: 0120227940, kapitał zakładowy w wysokości 9 922 750,00 zł. Regulamin sporządzony jest w języku polskim.

2. Wynajmujący stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.bm-rent.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy Użytkownik może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

4. Treść Regulaminu stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy Wynajmującym i Najemcą. Treść Regulaminu zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Najemcy na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Najemcy możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

5. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową (poprzez złożenie Zamówienia), Wynajmujący dostarczy mu za pośrednictwem Serwisu informacje o głównych cechach Urządzeń, Akcesoriów, Usług dodatkowych informacje o oferowanych Urządzeniach, Akcesoriach, Usługach dodatkowych - szczegółowy ich opis ze wskazaniem ich głównych cech zamieszczone są pod oraz obok każdego z Urządzeń, Akcesoriów, Usług dodatkowych uwidocznionych w Serwisie.

6. W przypadku, kiedy Stroną Umowy jest Konsument, Wynajmujący do chwili dostarczenia mu Maszyn, potwierdzi mu zawarcie oraz warunki Umowy na trwałym nośniku.

7. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności między treścią Regulaminu a indywidualnymi ustaleniami między Najemcą a Wynajmującym, moc obowiązująca i wiążącą mają indywidualne ustalenia zawarte między nimi.

8. Informacje dotyczące Urządzeń, Akcesoriów i Usług dodatkowych prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i powinny być poczytywane za zaproszenie do składania ofert (art. 71 k.c.).

9. Wszystkie Urządzenia i Akcesoria, które są wynajmowane przez Wynajmującego na podstawie Umowy są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Wynajmującego do dostarczenia Najemcy produktów bez wad fizycznych i prawnych.

10. Użytkownik w tym Najemca ma możliwość kontaktu ze Spółką:

10.1. pod adresem ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek, 05-092 Łomianki,

10.2. poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: bm-rent@bm-rent.pl

11. Użytkownik może przeglądać Urządzenia, Akcesoria oraz związane z nimi Usługi dodatkowe prezentowane w Serwisie bez konieczności zakładania Konta.

12. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

12.1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

12.2. mediację,

12.3. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

12.4. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

12.5. skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR; stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet; europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę; poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr.

III. REJESTRACJA

1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

2. Rejestracji w Serwisie może dokonać wyłącznie Użytkownik będący osobą pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Rejestracji w Serwisie Przedsiębiorcy dokonuje wyłącznie osoba upoważniona do jego reprezentacji lub posiadająca stosowne pełnomocnictwo.

3. W Serwisie dostępne są dwa rodzaje Formularza rejestracyjnego: przeznaczony dla osoby fizycznej zamierzającej korzystać z Konta jako Konsument oraz Przedsiębiorcy.

4. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego przeznaczonego dla osoby fizycznej, Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane (dane oznaczone gwiazdką): imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, numer telefonu.

5. Użytkownik będący Przedsiębiorcą w celu prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego przeznaczonego dla Przedsiębiorcy zobowiązany jest podać następujące dane (dane oznaczone gwiazdką): imię i nazwisko Użytkownika dokonującego Rejestracji w imieniu Przedsiębiorcy, nazwę przedsiębiorstwa/spółki, formę organizacyjną przedsiębiorstwa, adres e-mail, hasło, nr telefonu, numer NIP.

6. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracyjny może także podać dodatkowe dane np. dodatkowy numer telefonu, oddział, preferowaną działalność, rodzaj wykonywanej działalności, dodatkowe informacje dotyczące lokalizacji. Użytkownik będący Przedsiębiorcą może dodatkowo podać numer fax. Podanie tych danych jest dobrowolne.

7. Aby dokonać Rejestracji w Serwisie Użytkownik jest zobowiązany:

7.1. wypełnić Formularz rejestracyjny podając w nim dane oznaczone jako dane obowiązkowe,

7.2. zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies oraz zaakceptować ich treść,

7.3. kliknąć ikonę „Załóż Konto”,

7.4. potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego znajdującego się w wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym.

8. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7.4 powyżej, Użytkownik otrzyma login i hasło umożliwiające zalogowanie do Konta oraz zostanie poinformowany o warunkach realizacji pierwszego Zamówienia złożonego za pośrednictwem Serwisu tj. obowiązku osobistego odbioru Maszyn w Oddziale wskazanym w Umowie przez osobę upoważnioną (np. na podstawie pełnomocnictwa), dokonania zapłaty kwoty określonej w Zamówieniu przed wydaniem Maszyn oraz obowiązku skorzystania z dostawy Maszyn na miejsce wskazane przez Najemcę za pośrednictwem Wynajmującego.

9. Przesłanie przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą.

10. Użytkownik przeprowadzający Rejestrację Przedsiębiorcy oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia (np. jest osobą uprawnioną do reprezentacji Przedsiębiorcy jako jej organ lub posiada stosowne pełnomocnictwo) do dokonania tej czynności.

IV. KORZYSTANIE Z KONTA

1. Usługodawca w ciągu 48 godzin od założenia Konta weryfikuje, czy Klient jest wpisany do Krajowego Rejestru Długów. W przypadku, kiedy Klient nie został wpisany do Krajowego Rejestru Długów, Usługodawca aktywuje Konto i umożliwi Klientowi możliwość składania Zamówień i zawierania Umów. W przypadku, kiedy Klient jest wpisany do Krajowego Rejestru Długów, Wynajmujący przekaże Klientowi informację o braku możliwości składania przez niego Zamówień i zawieraniu Umów.

2. Korzystanie z Konta jest możliwe po zalogowaniu się do niego poprzez podanie loginu i hasła.

 3. Użytkownik w ramach korzystania z Konta może dodać w swoim panelu dane karty kredytowej (numer karty, termin ważności, imię i nazwisko właściciela oraz numer kontrolny karty) w celu ułatwienia przeprowadzenia procesu płatności kosztów wskazanych w składanym Zamówieniu. 

4. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zmianie swoich danych osobowych.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w Formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika w celu ustalenia, czy dane podane przez niego w procesie Rejestracji są zgodne z prawdą oraz aktualne. Użytkownik jest zobowiązany do współpracy Usługodawcą w związku z prowadzonym procesem weryfikacji w szczególności poprzez umożliwienie mu jej przeprowadzenia oraz udzielania wszelkich dodatkowych informacji i składania wyjaśnień

6. W przypadku podania przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub niepełnych, Usługodawca będzie uprawniony do Zawieszenia działania Konta. O podjęciu takich działań Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail. Usługodawca może uzależnić wznowienie aktywności Konta od podjęcia przez Użytkownika działań zmierzających do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, czy też usunięcia nieprawdziwych danych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości w/w danych po zawarciu Umowy na podstawie nieprawdziwych danych oraz braku wyjaśnień lub usunięcia nieprawdziwych danych przez Najemcę korzystającego z Konta na wezwanie Usługodawcy, Usługodawca jest również uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

7. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności i nieudostępniania jakimkolwiek osobom trzecim swoich danych potrzebnych do zalogowania do Konta.

V. TRYB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Tylko Klient posiadający aktywne Konto może składać Zamówienia za pośrednictwem Serwisu.

2. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Serwisu przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Usługa ta może być jednak niedostępne dla Klienta podczas okresowej konserwacji Serwisu oraz w razie jego awarii, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego w Serwisie.

3. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia tj:

3.1. dodania do Koszyka Urządzeń, które Najemca chce wynająć oraz wskazanie okresu najmu a następnie poprzez kliknięcie przycisku „Wynajmij” (Najemca może także dodać do Koszyka Akcesoria oraz Usługi dodatkowe, jeżeli chce z nich skorzystać poprzez kliknięcie ikony

„Dodaj”), a następnie kliknięcie ikony „Kontynuuj”,

3.2. zalogowania się do Konta (chyba że Najemca zalogował się do Konta wcześniej),

3.3. wskazania Miejsca korzystania, sposobu dostawy i zwrotu Urządzeń oraz Akcesoriów poprzez skorzystanie z opcji „Dostawa i odbiór”, „Dostawa” lub „Odbiór” (Użytkownik zostaje poinformowany o kosztach dostawy i zwrotu Urządzeń oraz Akcesoriów, które po kliknięciu opcji „Dodaj do koszyka” zostaną doliczone do czynszu najmu), a następnie kliknięcia opcji

„Kontynuuj”,

3.4. wskazania metody płatności (płatność kartą płatniczą, przelewem bankowym poprzez PayU, płatność w Oddziale przy odbiorze).

3.5. potwierdzenia zapoznanie się i zaakceptowania treści Regulaminu i Polityki Prywatności i Plików Cookies,

3.6. kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie tego przycisku wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty.

4. Klient składając zamówienie fakultatywnie może wprowadzić uwagi do składanego Zamówienia poprzez ich umieszczenie we wskazanym do tego miejscu.

  5. Dodanie Urządzenia, Akcesoriów lub Usługi dodatkowej do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Urządzenia, Akcesoria i Usługi dodatkowe mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka przed Złożeniem Zamówienia. 

6. Zamówienie złożone przez Klienta jest traktowane przez Wynajmującego jako wiążąca oferta zawarcia umowy najmu na odległość na warunkach określonych w treści Zamówienia oraz niniejszego Regulaminu. Klient nie jest uprawniony do odwołania złożonego Zamówienia.

7. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta, Wynajmujący przesyła na adres e-mail Klienta Potwierdzenie zamówienia. Moment otrzymywania Potwierdzenia zamówienia stanowi moment zawarcia Umowy.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie Potwierdzenia zamówienia wraz z załącznikami w postaci niniejszego Regulaminu, w tym pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem karty płatniczej lub przelewu bankowego realizowanego przez PayU po dokonaniu płatności , wraz z Potwierdzeniem zamówienia Najemca otrzyma fakturę VAT. W przypadku wyboru płatności w Oddziale, faktura VAT zostanie wystawiona w chwili dokonywania płatności.

10. Użytkownik może złożyć zapytanie dotyczące Urządzeń dostępnych na żądanie. W takim wypadku Użytkownik przesyła zapytanie do Wynajmującego za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

VI. USŁUGI DODATKOWE

1. Składając Zamówienie Klient oprócz wyboru Urządzeń oraz Akcesoriów (o ile są dostępne dla danego Urządzenia) może skorzystać z Usług dodatkowych, którymi są:

1.1. Możliwość zwrotu Urządzenia bez napełnienia go paliwem- w przypadku skorzystania z tej opcji Najemca może zwrócić Urządzenie bez napełnienia go paliwem oraz nie zostanie obciążony z tego tytułu dodatkową opłatą (za wyjątkiem ceny tej Usługi dodatkowej),

1.2. Sprzątanie Urządzeń przez Wynajmującego po ich zwrocie- Najemca może zwrócić zabrudzone Urządzenie i nie zostanie obciążony dodatkową opłatą za jego posprzątanie przez Spółkę (za wyjątkiem kosztu tej Usługi dodatkowej),

1.3. Dodatkowe ubezpieczenie- warunki dodatkowego ubezpieczenia stanowią Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Koszt Usług dodatkowych określonych w ust. 1 powyżej nie jest wliczany do czynszu najmu, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju Urządzenia. Klient przed złożeniem Zamówienia jest każdorazowo informowany o koszcie Usług dodatkowych.

VII. CENY, SPOSOBY I REALIZACJA PŁATNOŚĆI

1. Ceny stanowiące czynsz najmu Urządzeń oraz Akcesoriów, a także ceny stanowiące koszt Usług dodatkowych opublikowane w Serwisie są podawane w złotych polskich oraz są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki takie jak podatki, w tym podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości), jednak nie zawierają kosztów dostawy i zwrotu Urządzeń i Akcesoriów, ubezpieczenia dodatkowego oraz kosztów Usług dodatkowych.

2. Czynsz najmu naliczany jest za każdy dzień osobno, a jego ostateczna wysokość uzależniona jest od długości okresu najmu wskazanego przez Klienta w Zamówieniu.

3. W przypadku Urządzeń wyposażonych w licznik motogodzin, czynsz najmu obejmuje 8 motogodzin pracy Urządzenia w ciągu 1 dnia kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że pierwszy dzień kalendarzowy Okresu Najmu rozpoczyna się o 9.00, natomiast ostatni dzień kalendarzowy Okresu najmu kończy się o 17.00.

4. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu danego złożonego Zamówienia składają się: Czynsz najmu naliczony za Okres najmu oraz jeżeli Klient korzysta z takich usług- koszty dostawy oraz zwrotu Maszyn, koszty Usług dodatkowych.

5. Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, jak również bezpośrednio przed i w chwili jego zatwierdzania o łącznej wysokości czynszu najmu Urządzeń i Akcesoriów oraz dodatkowych opłatach, w tym opłatach za ich dostawę, realizację Usług dodatkowych wybranych przez Najemcę itp.

6. Płatność kwoty wskazanej w Zamówieniu następuje w sposób wybrany w momencie składania Zamówienia.

7. Wynajmujący umożliwia następujące sposoby płatności:

7.1. Płatność w Oddziale przy wydaniu Urządzeń i Akcesoriów,

7.2. Płatność kartą płatniczą,

7.3. Płatność przelewem bankowym – forma płatności obsługiwana przez PayU.

8. W przypadku składania pierwszego Zamówienia za pośrednictwem Serwisu, Klient może wybrać wyłącznie płatność kartą płatniczą oraz lub przelewem bankowym realizowanym za pośrednictwem PayU.

9. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą, Klient w celu realizacji płatności jest zobowiązany wskazać następujące dane: numer karty, termin jej ważności, imię i nazwisko właściciela oraz numer kontrolny karty. Karta płatnicza zostanie obciążona w momencie Potwierdzenie Zamówienia przez Wynajmującego. System płatności za pomocą karty kredytowej jest obsługiwany przez PayU.

10. W przypadku wybrania jako formy zapłaty płatności online (przez system PayU), dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, najpóźniej jednak w ciągu 1 dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy - (Dz.U. 1951 Nr 4, poz. 28 ze zmianami), następującego po dniu, w którym złożył Klient złożył Zamówienie. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek Wynajmującego lub podmiotów pośredniczących w transakcji (PayU), Zamówienie zostanie anulowane za uprzednim poinformowaniem Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien złożyć nowe Zamówienie.

11. Klient akceptując niniejszy Regulamin udziela zgody na stosowanie w stosunku do Klienta faktur elektronicznych, w tym na ich przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail oraz ich udostępniania w panelu Konta.

VIII. DOSTAWA

1. Klient jest informowany o możliwych sposobach dostawy i odbioru Urządzeń i Akcesoriów oraz ich kosztach poprzez Formularz zamówienia.

2. Urządzenia i Akcesoria są dostarczane oraz zwracane w sposób wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

3. Wynajmujący umożliwia następujące sposoby wydania Urządzeń i Akcesoriów:

3.1. „Dostawa i odbiór” – Urządzenia i Akcesoria zostaną dostarczone z Oddziału do Miejsca korzystania wskazanego przez w Zamówieniu przez firmę transportową, a po zakończeniu Okresu najmu zostaną odebrane z Miejsca korzystania przez firmę transportową.

3.2. „Dostawa”- Urządzenia i Akcesoria zostaną dostarczone z Oddziału do Miejsca korzystania wskazanego przez w Zamówieniu przez firmę transportową, natomiast Najemca w chwili zakończenia Okresu najmu zwróci Urządzenia i Akcesoria do Oddziału we własnym zakresie i na własny koszt.

3.3. „Odbiór”- Najemca w chwili rozpoczęcia Okresu najmu we własnym zakresie i na własny koszt odbierze z Oddziału Wynajmującego Urządzenia i Maszyny, natomiast w chwili zakończenia Okresu najmu Urządzenia i Akcesoria zostaną odebrane z Miejsca korzystania i przekazane Wynajmującemu przez firmę transportową.

  4. Najemca jest zobowiązany ponieść koszty dostawy i odbioru Maszyn realizowanego przez fieme transportową. 

5. Wysokość kosztów dostawy i odbioru jest wyliczana każdorazowo podczas składania Zamówienia oraz uzależniona jest od odległości Miejsca korzystania od Oddziału.

1.1. .

IX. REKLAMACJA

1. Wynajmujący jest odpowiedzialny względem Najemcy za wady fizyczne lub prawne Maszyn (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Jeżeli Maszyny miał wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, Najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad.

3. Roszczenie o obniżenie czynszu z powodu wad Maszyn najętych, jak również uprawnienie do niezwłocznego wypowiedzenia Umowy nie przysługuje Najemcy, jeżeli w chwili zawarcia Umowy wiedział o wadach.

4. Z tytułu rękojmi Najemcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

5. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres do doręczeń Wynajmującego lub za pośrednictwem maila: bm-rent@bm-rent.pl

X. WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. Do korzystania z Serwisu zalecane jest spełnienie poniższych wymagań technicznych współpracy z systemem teleinformatycznym:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową np. Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,

b) w przypadku składania Zamówień oraz Rejestracji niezbędny jest dostęp do poczty e-mail,

c) włączona obsługa JavaScript oraz plików cookies,

d) zainstalowany program FlashPlayer.

XI. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi drogą elektroniczną (dalej:

„Usługi”):

1.1. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,

1.2. umożliwienie złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia.

1.3. Newsletter.

1.4. Formularz kontaktowy.

2. Świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje na rzecz Usługobiorcy, którym jest Użytkownik za wyjątkiem usługi polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, z której skorzystać może Klient.

3. Świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

4. W chwili potwierdzenia założenia Konta poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca umożliwienia korzystania z Konta. Umowa ta jest zawierana na czas nieoznaczony.

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia opłat, usunięcia Konta z Serwisu poprzez skorzystanie z opcji „Usuń konto” udostępnionej po zalogowaniu się do Konta. Usunięcie Konta może zostać dokonane także poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres

siedziby Usługodawcy wraz ze wskazaniem adresu e-mail podanego w procesie Rejestracji. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie po uzyskaniu takiego żądania usunie Konto.

6. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn w postaci uporczywego naruszania przez Użytkownika jego obowiązków określonych w niniejszym Rozdziale w razie uprzedniego wezwania Użytkownika przez Usługodawcę do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu przez Usługodawcę dodatkowego 3-dniowego terminu oraz niezastosowania się Użytkownika do wezwania pomimo upływu tego terminu.

7. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Usługodawca może złożyć Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

8. Skutkiem wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi Konta jest zablokowanie i usunięcie Konta Użytkownika, nie ma to jednak wpływu na prawa nabyte przez Użytkownika przed wygaśnięciem umowy.

9. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia zostaje zawarta poprzez wypełnienie danych wskazanych w Formularzu Zamówienia jako obowiązkowe, zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies oraz kliknięcia „Zamawiam i płacę”.

10. Usługobiorca po wskazaniu obowiązkowo swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz dobrowolnie treści wiadomości może skorzystać z Formularza kontaktowego, za pośrednictwem którego może on kontaktować się z Usługodawcą bezpłatnie. Zawarcie umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje w takim wypadku poprzez podanie danych wskazanych w Formularzu kontaktowym jako obowiązkowe, akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies oraz kliknięcia „Wyślij”.

11. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z konkretnego formularza (Formularz zamówienia oraz Formularz kontaktowy) następuje z chwilą skorzystania przez Użytkownika z tego formularza. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w sposób automatyczny każdorazowo po skorzystaniu przez Użytkownika z konkretnego formularza.

12. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownik nie może dostarczać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

13. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: bm- rent@bm-rent.pl lub pisemnie na adres: ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek, 05-092 Łomianki. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia złożenia reklamacji. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w Usługach świadczonych droga elektroniczną i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu

14. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób bezprawnie zakłócający jego funkcjonowanie w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej.

15. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.

16. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.

XII. NEWSLETTER

1. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej (e- mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym informacji o promocjach) Serwisu.

3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, która zostaje zawarta poprzez udostepnienie przez Użytkownika swojego adresu e-mail, zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies oraz kliknięcie przycisku

„Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail linku aktywacyjnego. Kliknięcie w link aktywuje świadczenia usługi Newsletter.

4. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

5. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

6. Użytkownik korzystający z usługi ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. Wypowiedzenie jest dokonywane poprzez skierowanie oświadczenia w tym zakresie na adres e-mail bm-rent@bm-rent.pl pocztą na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub za pomocą kliknięcia w link umożliwiający anulowanie subskrypcji Newslettera zawartego w mailu, w którym jest on przesyłany.

7. Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.

8. Usługodawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika korzystającego z usługi Newsletter.

XIII. SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Konsument ma następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

2.1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

2.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r.

w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);

2.3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

XIV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość w szczególności Umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 Ustawy o prawach konsumenta

, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: bm-rent@bm-rent.pl bądź też listownie na adres: ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek, 05-092 Łomianki.

2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.

3. Wynajmujący niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, potwierdza jego otrzymanie poprzez wysłanie potwierdzenia na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

6. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Maszyny niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

9. Konsument zwraca Przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz ponosi koszt wysyłki.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Maszyn, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Maszyn.

11. Wynajmujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Maszyn z zastrzeżeniem, że w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Najemcy użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Najemca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Najemca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

13. Wynajmujący może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Konsumentowi, w odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

14.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

14.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Wynajmujący nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

14.3. w której Przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

14.4. w której Przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

14.5. w której Przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

14.6. w której Przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

14.7. w której Przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

14.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

14.9. w której Przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

a) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

b) zawartej na drodze aukcji publicznej;

c) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez

e) przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

XIII. DANE OSOBOWE

1. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Wynajmującego danych osobowych, w tym dane administratora danych osobowych, cel, zakres, okres przetwarzania znajdują się w Polityce prywatności i Plików Cookies udostępnej na stronie www.bm-rent.pl

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

2. Wynajmujący/Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:

2.1. zmiany w prawie,

2.2. przyczyny organizacyjne, w szczególności:

a) zmiany w zakresie prowadzonej przez Wynajmującego/Usługodawcę działalności w postaci zmian jej profilu, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),

b) zmiany zasad zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania Umów,

c) zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Wynajmującego/Usługodawcy,

d) zmiany w zakresie sposobów płatności, dostawy,

e) zmiany zasad przetwarzania danych osobowych,

f) inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.

3. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.bm-rent.pl informacji o zmianie Regulaminu.

4. Użytkownik, który posiada Konto zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Użytkownik, który korzysta z usługi Newsletter zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie.

5. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Użytkownika nie wcześniej niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu we właściwy sposób.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy:

6.1. Kodeksu cywilnego,

6.2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 poz. 683),

6.3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1219 ze zm.),

6.4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej

„RODO”).

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Najemcy będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Wynajmującym a Użytkownikami lub Najemcami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego. Postanowienie to nie dotyczy sporów z Najemcami i Użytkownikowi będącymi Konsumentami.

9. Treść Regulaminu jest w każdym czasie dostępna dla Użytkowników w Serwisie za pośrednictwem zamieszczonego w nim linku.

10. Wszelkie materiały udostępnione w Serwisie stanowią Przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Ich wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez zgody Właściciela jest zabronione.

11. Integralną część Umowy stanowią załączniki:

11.1. Załącznik nr 1- Warunki dodatkowego ubezpieczenia,

11.2. Załącznik nr 2- Tabela opłat – opłaty za dodatkowe motogodziny,

11.3. Załącznik nr 3- Ogólne Warunki Ubezpieczenia,

11.4. Załącznik nr 4- Cennik sprzątania Maszyn przez Wynajmującego

11.5. Załącznik nr 5 – Formularz odstąpienia od umowy

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2020.Załącznik nr 5- Formularz odstąpienia od umowy

 
Zmiany w wypożyczalni BM RENT youtube Zmiany w wypożyczalni BM RENT facebook