Warunki wynajmu w BM-RENT

OGÓLNE WARUNKI NAJMU

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu (dalej: „Ogólne Warunki”) mają zastosowanie do wszystkich Umów zawartych za pośrednictwem Serwisu.
1.2. Wynajmujący oświadcza, iż przysługuje mu tytuł prawny do Maszyn oraz jest uprawniony do zawarcia Umowy.
2. Okres trwania najmu
2.1. Okres Najmu rozpoczyna się w dniu i o godzinie określonej w Umowie.
2.2. Umowa zawierana jest na czas określony trwający do zakończenia Okresu Najmu, który wskazany jest w Potwierdzeniu zamówienia. Strony mogą uzgodnić, iż Okres
najmu zostanie przedłużony.
2.3. Najemca najpóźniej na 48 godzin przed zakończeniem Okresu najmu może zwrócić się do Wynajmującego z wnioskiem o przedłużenie Okresu najmu. Wynajmujący w
odpowiedzi na wniosek przekaże Najemcy informację o możliwości przedłużenia Okresu najmu oraz jego warunkach (w szczególności okresie, o który Okres najmu może
zostać przedłużony, wysokości czynszu najmu) lub poinformuje go braku możliwości przedłużenia Okresu najmu.
2.4. Przedłużenie Okresu najmu następuje po zaakceptowaniu przez Najemcę warunków przedłużenia Okresu najmu przedstawionych mu przez Wynajmującego oraz
uiszczeniu przez Najemcę dodatkowych kosztów związanych z przedłużeniem Okresu najmu wskazanych w informacji przesłanej przez Wynajmującego (m.in. czynszu
najmu).
2.5. W przypadku zgodnego przedłużenia przez Strony Okresu najmu, przepisy Regulaminu stosuje się odpowiednio.
3. Warunki realizacji pierwszego Zamówienia złożonego za pośrednictwem Serwisu
3.1. W przypadku złożenia przez Najemcę pierwszego potwierdzonego przez Wynajmującego Zamówienia, jest ono realizowane zgodnie z następującymi zasadami:
a) Najemca jest zobowiązany:
(1) osobiście lub za pośrednictwem osoby przez siebie upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa stawić się w Oddziale do dnia rozpoczęcia Okresu najmu,
(2) uiścić czynsz najmu oraz dodatkowe koszty wskazaną w Potwierdzeniu Zamówienia do dnia rozpoczęcia Okresu najmu,
b) Dostawa Maszyn do Miejsca korzystania jest realizowana wyłącznie przez firmę transportową na koszt Najemcy, który zobowiązany jest do zapłaty kosztów
dostawy przed dniem rozpoczęcia Okresu najmu,
c) Najemca jest zobowiązany pokryć koszty dostawy Maszyn zrealizowanej przez firmę transportową współpracującą z Wynajmującym pomimo wyboru
podczas składania Zamówienia innej opcji niż „Dostawa i odbiór” oraz „Dostawa”.
d) W przypadku niewykonania przez Najemcę obowiązków określonych w ust. 3.1.a) – 3.1.c) powyżej, Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą, kiedy zgodnie z
Umową miał się rozpocząć Okres najmu.
3.2. W przypadku sprzeczności zasad określonych w niniejszym ustępie z pozostałymi postanowieniami Regulaminu, treścią Zamówienia lub Potwierdzenia zamówienia,
zastosowanie ma treść tego ustępu.
4. Wydanie Maszyn
4.1. Wydanie Najemcy Maszyn przez Wynajmującego nastąpi w Oddziale wskazanym w Umowie w chwili rozpoczęcia Okresu najmu, chyba że Najemca skorzystał z
oferowanych przez Wynajmującego dodatkowych opcji dostawy (np. za pośrednictwem firmy transportowej).
4.2. W przypadku skorzystania przez Najemcę z usługi dostawy oferowanej przez Wynajmującego poprzez wybór w Formularzu zamówienia opcji „Dostawa i odbiór” lub
„Dostawa”, Maszyny zostaną dostarczone przez firmę transportową z Oddziału do Miejsca korzystania w terminie wskazanym w Umowie. W takim wypadku Najemca
jest zobowiązany pokryć koszty dostawy Maszyn. Koszty dostawy Maszyn są każdorazowo wskazywane w Formularzu zamówienia przy wyborze opcji dostawy.
4.3. W przypadku, kiedy Najemca wybierze w formularzu opcję „Odbiór” będzie zobowiązany samodzielnie odebrać Maszyny z Oddziału.
4.4. Najemca jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego rozładunku i załadunku Maszyn własnymi siłami.
4.5. Wynajmujący zobowiązany jest wydać Maszyny sprawne techniczne, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do użytkowania przez Urząd Dozoru
Technicznego wraz z dokumentacją
4.6. Wydanie Maszyn zostanie potwierdzone poprzez podpisanie Protokołu odbioru, w którym w szczególności zostaną wskazane następujące informacje:
a) opis Maszyn oraz wskazanie Usług dodatkowych, z których skorzystał Najemca,
b) zdjęcia Maszyn wykonane w chwili wydawania Maszyn,
c) data i godzina wydania Maszyn,
d) imię i nazwisko osoby uprawnionej przez Najemcę do odbioru Maszyn,
e) stan techniczny Maszyn, w tym opis wszelkich wad i uszkodzeń Maszyn,
f) informację o stanie licznika, ilości mth (motogodzin),
g) informację o dodatkowych przedmiotach wydawanych wraz z Maszynami, w szczególności liczbę kluczy, instrukcje obsługi, warunki techniczne, zasady
konserwacji, certyfikaty itp.
h) informację o wydaniu Maszyn z pełnym bakiem paliwa, pojemności baku i ilości paliwa w baku (jeżeli ma to zastosowanie do Maszyny),
i) podpis osób uprawnionych przez Najemcę do odbioru Maszyn oraz do jego wydania przez Wynajmującego.
4.7. Wraz z Maszynami Wynajmujący wyda Najemcy przedmioty niezbędne do prawidłowego korzystania z Maszyn, w szczególności klucze, instrukcje obsługi, warunki
techniczne, zasady konserwacji, certyfikaty i inne niezbędne dokumenty (dalej: Dokumentacja Techniczna).
4.8. Maszyny wymagające do działania zgodnego z przeznaczeniem np. dostępu do paliwa płynnego, olei, wody, płynów chłodniczych, wydawane są Najemcy przez
Wynajmującego z pełnym bakiem paliwa oraz z odpowiednią ilością olejów i płynów.
4.9. W przypadku, kiedy dostawa Maszyn dokonywana jest przez firmę transportową, osobą uprawnioną do podpisania protokołu odbioru w imieniu Wynajmującego jest
osoba dostarczająca Maszyny.
4.10. Jeżeli Najemca nie będzie odbierał Maszyn osobiście, jest zobowiązany przed rozpoczęciem Okresu najmu i wydaniem Maszyn, przekazać Wynajmującemu
pełnomocnictwo/a dla osoby/osób upoważnionych do odbioru Maszyn. Pełnomocnictwo może zostać przesłane na adres e-mail Wynajmującego lub zamieszczone w
odpowiednim panelu na Koncie Najemcy.
4.11. W przypadku skorzystania z opcji dostawy Maszyn, Najemca jest zobowiązany zapewnić, aby w terminie dokonywania dostawy Maszyn do Miejsca dostawy, we
wskazanym Miejscu dostawy obecne były osoby upoważnione do odbioru Maszyn. W przypadku nieobecności takich osób Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności
za opóźnienie w wydaniu Maszyn.
5. Czynsz najmu
5.1. W przypadku Urządzeń wyposażonych w licznik motogodzin, czynsz najmu obejmuje 8 motogodzin pracy Urządzenia w ciągu 1 dnia kalendarzowego, z zastrzeżeniem,
że pierwszy dzień kalendarzowy Okresu Najmu rozpoczyna się o 9.00, natomiast ostatni dzień kalendarzowy Okresu najmu kończy się o 17.00.
5.2. Rozliczenie limitu motogodzin przysługujących Najemcy w Okresie najmu będzie następowało poprzez obliczenie różnicy między ilością motogodzin zgodnie z odczytem
licznika Maszyn w chwili ich zwrotu oraz ilością motogodzin zgodnie z odczytem licznika Maszyn w chwili ich wydania. Wartości motogodzin odczytane z licznika Maszyny
będą uwzględniane w Protokole odbioru oraz Protokole zwrotu.
5.3. W przypadku przekroczenia przez Najemcę limitu motogodzin przysługującego na podstawie Umowy, zostanie on obciążony dodatkową opłatą za każdą motogodzinę
zgodnie z Tabelą opłat – opłaty za dodatkowe motogodziny stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu.
5.4. W przypadku Urządzeń niewyposażonych w licznik motogodzin, czynsz najmu stanowi ekwiwalent za korzystanie z Urządzeń przez Okres najmu.
6. Warunki korzystania z Maszyn
6.1. Bez pisemnej zgody Wynajmującego Najemca nie może zmieniać lub usuwać jakichkolwiek oznaczeń i wskazówek dotyczących prawa własności i logotypów
umieszczonych na Maszynach.
6.2. Najemca nie ma prawa umieszczania na Maszynach jakichkolwiek swoich oznaczeń bez pisemnej zgody Wynajmującego.
6.3. Najemca będzie używać Maszyn wyłącznie w sposób zgodny z ich właściwościami, przeznaczeniem, w szczególności zgodnie z Dokumentacją techniczną, a także
zaleceniami Wynajmującego.
6.4. Najemca zobowiązuje się udostępnić Maszyny wyłącznie osobom, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do posługiwania się nimi, w szczególności posiadają
odpowiednie certyfikaty, dyplomy, świadectwa, uprawnienia do kierowania oraz inne obowiązkowe uprawnienia przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa do ich obsługi i użytkowania, a także znajdują się w stanie umożliwiającym bezpieczne i zgodne z przepisami prawa użytkowanie Maszyn. Na żądanie
Wynajmującego, Najemca jest zobowiązany przedstawić mu ww. dokumenty.
6.5. Najemca oświadcza, że zna przepisy BHP w zakresie użytkowania Maszyn i zobowiązuje się do ich przestrzegania, także względem wszelkich osób wykonujących prace
przy użyciu Maszyn na zlecenie Najemcy, bez względu na formę stosunku prawnego łączącego ich z Najemcą.
6.6. Najemca jest zobowiązany do uzyskania na własny koszt wszelkich zezwoleń i zgód wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli są one
konieczne do używania Maszyn przez niego lub przez osoby trzecie.
6.7. Najemca nie może oddać Maszyny do bezpłatnego używania, ani jej podnająć lub oddać do korzystania na jakiejkolwiek innej podstawie, bez wyraźnej, uprzedniej
pisemnej zgody Wynajmującego.
6.8. Najemca ma prawo przeprowadzić kontrolę stanu technicznego Maszyn w okresie trwania Umowy. W tym celu Najemca ma obowiązek udostępnić Wynajmującemu
Maszyny na każde jego żądanie.
6.9. Najemca będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany podjąć działania mające na celu zapobiegnięcie kradzieży Maszyn. W szczególności powinien on przechowywać
Maszyny w zamykanych pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych oraz odpowiednio zabezpieczonych poprzez np. zastosowanie zamków.
6.10. Najemca nie może wywozić, przenosić, ani korzystać, czy używać Maszyny poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.11. Najemca jest zobowiązany używać Maszyn wyłącznie w Miejscu korzystania. Miejsce korzystania może zostać zmienione wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody
Wynajmującego.
7. Serwis i naprawy Maszyn przez Wynajmującego
7.1. Wynajmujący zobowiązuje się przeprowadzić regularne przeglądy okresowe Maszyn, na własny koszt, z częstotliwością i na warunkach określonych w Instrukcji, dalej:
Przeglądy”. Wynajmujący dostarczy na swój koszt filtry, uszczelki, oleje, smary oraz inhibitory niezbędne w ramach Przeglądów.
7.2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii lub uszkodzeń Maszyny, Najemca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Wynajmującego, w terminie 24 godzin od
ujawnienia awarii lub uszkodzenia.
7.3. Wynajmujący, po otrzymaniu zawiadomienia o awarii lub uszkodzeniu Maszyny, przystąpi do przywracania jej sprawności.
7.4. W przypadku konieczności naprawy Maszyn Wynajmujący dołoży należytej staranności w celu jak najszybszego usunięcia awarii. Standardowa gotowość serwisowa
Wynajmującego dotyczy dni pracujących w godzinach otwarcia Oddziału Wynajmującego (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00). Termin naprawy Maszyn
uzależniony będzie od rodzaju usterki lub uszkodzenia.
7.5. Wynajmujący naprawi Maszynę na swój koszt, chyba że awaria lub uszkodzenie powstały z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Najemca. W takim wypadku
kosztami naprawy Wynajmujący obciąży Najemcę, co Najemca niniejszym akceptuje.
7.6. Najemca nie może dokonywać jakichkolwiek napraw obciążających Wynajmującego, we własnym zakresie lub na koszt Wynajmującego.
7.7. Najemca zobowiązany jest do zawiadomienia Wynajmującego, z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych o zbliżającym się terminie Przeglądu. Najemca
zobowiązany jest udostępnić Wynajmującemu Maszynę na czas Przeglądu, w stanie umożliwiającym dokonanie Przeglądu oraz zapewnić dostęp do niezbędnych
mediów, jeśli zajdzie taka potrzeba.
8. Obsługa i czynności eksploatacyjne leżące po stronie Najemcy
8.1. Najemca będzie zobowiązany do:
a) regularnego kontrolowania poziomu płynów eksploatacyjnych Maszyn, w tym olejów, cieczy chłodniczych i hydraulicznych oraz paliwa, a także uzupełniania
tych płynów na zasadach określonych w Instrukcji oraz zgodnie ze wskazaniami producenta tych płynów;
b) korzystania wyłącznie z paliwa przeznaczonego do danego typu silnika Maszyny;
c) korzystania – gdy wymagać tego będą warunki - z uszlachetniaczy do paliwa;
d) dokonywania wymiany elementów ulegających ponadnormatywnemu zużyciu, jak np. frezy, zęby, listwy, noże, lemieszy oraz wymiany opon w przypadku
ich uszkodzenia lub zużycia.
Czynności określone powyżej w pkt od a) do d) zwane będą zbiorczo: „Czynnościami Eksploatacyjnymi”.
8.2. W celu uchylenia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, iż, w ramach Czynności Eksploatacyjnych, wymiana elementów Maszyny dokonywana będzie przez Najemcę
i na jego koszt, wyłącznie na elementy oryginalne, fabrycznie nowe, zakupione w sieci autoryzowanych serwisów producenta Maszyny lub w innych punktach
autoryzowanych przez Wynajmującego. Na prośbę Najemcy, Wynajmujący może na koszt Najemcy wykonać Czynności Eksploatacyjne, obciążające Najemcę. Koszty
wykonania Czynności Eksploatacyjnych przez Wynajmującego zostaną przez Strony uzgodnione na podstawie odrębnej umowy.
8.3. Najemca nie może (a) uzupełniać płynów (za wyjątkiem paliwa) innym rodzajem płynów niż fabryczne lub zalecane przez producenta Maszyny, chyba, że producent
danego płynu eksploatacyjnego wyraźnie dopuszcza możliwość mieszania tych płynów z płynem oryginalnym do Maszyny, (b) korzystać z paliwa niewiadomego
pochodzenia, z paliwa nieprzeznaczonego dla silnika Maszyny albo korzystać z jakichkolwiek domieszek do paliwa, za wyjątkiem uszlachetniaczy.
8.4. Dokonywanie przez Najemcę jakichkolwiek zmian w Maszynie jest zabronione, chyba, że Umowa lub Regulamin wyraźnie stanowi inaczej. Zmiana w Maszynie jest
rozumiana przez Strony szeroko i obejmuje w szczególności każde usuwanie lub przekształcanie elementów Maszyny lub samej Maszyny albo dodawanie, czy
instalowanie jakichkolwiek elementów lub części w Maszynie.
8.5. Wynajmujący może przeprowadzić kontrolę przestrzegania przez Najemcę postanowień niniejszego ustępu w szczególności w zakresie jakości paliwa stosowanego
przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany udostępnić Wynajmującemu Maszyny celem przeprowadzenia kontroli na każde żądanie zgłoszone przez Wynajmującego.
W przypadku, kiedy w wyniku kontroli stwierdzone zostanie naruszenie postanowień niniejszego ustępu, Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów kontroli oraz
szkody powstałej na skutek nieprawidłowej eksploatacji Maszyn w tym w szczególności korzystania z niewłaściwego paliwa.
9. Ubezpieczenie
9.1. Wynajmujący oświadcza, że Maszyna przez cały okres obowiązywania Umowy będzie ubezpieczona na koszt i staraniem Wynajmującego na wypadek jej utraty lub
uszkodzenia. Najemca obowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego w razie utraty lub uszkodzenia Maszyny oraz współdziałania w procesie
likwidacji szkody, w szczególności poprzez przekazanie stosownych informacji i dokumentów wymaganych przez ubezpieczyciela, a także podjęcia wszelkich
niezbędnych kroków w celu zapobieżenia zwiększeniu rozmiaru szkody.
9.2. Najemca oświadcza, że zapoznał się z wymogami stawianymi przez ubezpieczyciela Maszyn, dotyczącymi ich pracy i przechowywania, związanymi z ochroną
ubezpieczeniową i zobowiązuje się do ich ścisłego przestrzegania. Ogólne warunki ubezpieczenia stanowią Załącznik nr 3 do Regulaminu („Ogólne Warunki
Ubezpieczenia
”).
10. Odpowiedzialność
10.1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Maszyn przechodzi na Najemcę z chwilą:
a) w przypadku Konsumenta- w chwili wydania mu Maszyn przez Wynajmującego w Oddziale lub jej dostarczenia przez firmę transportową, co potwierdzone
zostanie poprzez podpisanie Protokołu odbioru,
b) w przypadku Przedsiębiorcy- w chwili wydania mu Maszyn przez Wynajmującego w Oddziale lub przekazania ich do dostarczenia firmie transportowej,
10.2. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, awarie i ich skutki, w tym ponosi koszty naprawy lub remontu Maszyn lub/i jego wyposażenia, jeżeli konieczność tych
napraw i remontów powstała z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Najemca powstałych wskutek eksploatacji Maszyn niezgodnie z Umową, Regulaminem, w
tym niniejszymi Ogólnymi Warunkami, przepisami prawa, zasadami użytkowania Maszyn, instrukcjami obsługi, wskutek użytkowania przez osoby nieposiadające
odpowiednich kwalifikacji. Powstanie wady Maszyn z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Najemca nie zwalnia Najemcy od obowiązku uregulowania wobec
Wynajmującego Czynszu Najmu.
10.3. W przypadku Umów, których Stroną jest Najemca będący Klientem:
a) W żadnym wypadku Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody Najemcy spowodowane lub/i związane z przestojem Maszyn. Na żądanie
Najemcy i w miarę swoich możliwości Wynajmujący dołoży należytej staranności dla zapewnienia Najemcy zastępczych Urządzeń i Akcesoriów
stanowiących Maszyn. W przypadku, gdy zastępcze Urządzenia i Akcesoria zostały dostarczone w związku z unieruchomieniem Maszyn z przyczyn
leżących po stronie Najemcy, udostępnienie sprzętu zastępczego następuje odpłatnie, niezależnie od Czynszu Najmu z tytułu wynajmu Maszyn, będącym
w naprawie. Jeżeli sprzęt zastępczy nie zostanie zwrócony Wynajmującemu następnego dnia po zakończeniu naprawy Maszyn, korzystanie ze sprzętu
zastępczego następuje odpłatnie według stawek stosowanych dla Maszyn. Postanowienia niniejszej Umowy odnoszące się do Maszyn stosuje się
odpowiednio do sprzętu zastępczego.
b) W razie uszkodzenia Maszyn wskutek okoliczności, za które Najemca ponosi odpowiedzialność, Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy
tj. robocizny oraz części zamiennych. Wartość uszkodzenia będzie wyceniona przez Wynajmującego na podstawie aktualnych cen części zamiennych i
robocizny niezbędnej do jej usunięcia. Jeżeli z powodu utraty lub uszkodzenia Maszyn przez Najemcę, Wynajmujący poniesie szkodę w związku z
odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich z tytułu niewykonania wcześniej zawartych umów, Najemca zobowiązany będzie do naprawienia szkody
poniesionej przez Wynajmującego.
c) Odpowiedzialność Wynajmującego w stosunku do Najemcy zarówno kontraktowa, jak i z czynów niedozwolonych, jest ograniczona do szkód bezpośrednich
i rzeczywistych, z wyłączeniem utraconych korzyści, wyrządzonych z winy umyślnej lub na skutek rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność taka jest
ponadto ograniczona do maksymalnej wysokości odpowiadającej Czynszowi za okres 12 miesięcy, w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń.
d) W sytuacji, gdy Maszyny zostaną zwrócone Wynajmującemu w stanie pogorszonym w stosunku do stanu opisanego w ust. 11.3 poniżej, Najemca będzie
zobowiązany zapłacić na rzecz Wynajmującego odszkodowanie w wysokości kosztów doprowadzenia Maszyn do stanu, w jakim miał być on zwrócony
Wynajmującemu i ewentualnych kosztów nowych części, które muszą być zamontowane, jeżeli nie istnieje możliwość naprawy uszkodzonych. Dotyczy to
w szczególności uszkodzeń powstałych na skutek zawinienia Najemcy, osób trzecich.
e) W przypadku ujawnienia się w Maszynach wad lub uszkodzeń po zwrocie Maszyn i podpisaniu protokołu zwrotu wskutek okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Najemca, w szczególności z powodu niezgodne z Umową używania Maszyn, Najemca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów
naprawy wad i uszkodzeń.
11. Warunki zwrotu Maszyn
11.1. W przypadku wyboru przez Najemcę opcji „Dostawa” Najemca jest zobowiązany do zwrotu Maszyn do Oddziału Wynajmującego w terminie wskazanym w Umowie.
11.2. W przypadku wyboru przez Najemcę opcji „Dostawa i odbiór” lub „Odbiór”, Maszyny zostaną odebrane od Najemcy przez firmę transportową z Miejsca korzystania i
doręczenia ich do Oddziału.
11.3. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Maszyn stanie niepogorszonym. Najemca nie ponosi jednak odpowiedzialności za zużycie Maszyn będące następstwem
prawidłowego używania.
11.4. Zwrócone przez Najemcę Maszyny powinny być czyste.
11.5. Maszyny powinny zostać zwrócone Wynajmującemu w stanie kompletnym (wraz z oryginalnym dostarczonym przez Wynajmującego wyposażeniem dodatkowym,
Przedmiotami przekazanymi wraz z Maszynami i Dokumentacją Techniczną).
11.6. Zwrot Maszyn zostanie potwierdzony poprzez podpisanie Protokołu zwrotu Maszyn, w którym wskazane zostaną w szczególności takie informacje jak:
a) opis Maszyn oraz ich zdjęcia wykonane w chwili zwrotu Maszyn,
b) data i godzina zwrotu Maszyn,
c) imię i nazwisko osoby uprawnionej przez Najemcę do zwrotu Maszyn,
d) stan techniczny Maszyn, w tym opis zgłaszanych przez Najemcę wad i uszkodzeń Maszyn,
e) ilość motogodzin,
f) informację o ilości paliwa w baku (jeżeli ma to zastosowanie do Maszyny),
g) podpis osób uprawnionych do odbioru Maszyn przez Wynajmującego oraz do jego zwrotu przez Najemcę.
11.7. W przypadku, kiedy zwrot Maszyn dokonywany jest za pośrednictwem firmy transportowej, osobą uprawnioną do podpisania Protokołu zwrotu Maszyn w imieniu
Wynajmującego jest osoba dostarczająca Maszyny.
11.8. W przypadku zwrotu przez Najemcę brudnych Maszyn i konieczności usunięcia zabrudzeń, Wynajmujący posprząta Maszyny obciążając Najemcą kosztami sprzątania
zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 4 – Cennik sprzątania Maszyn przez Wynajmującego, chyba że Najemca skorzystał z Usługi dodatkowej „Sprzątanie
Urządzeń przez Wynajmującego”.
11.9. W przypadku zwrotu przez Najemcą Maszyn bez napełniania baku do pełna, Wynajmujący wykonana napełnienie baku Maszyn paliwem oraz obciąży Najemcę kosztami
z tego tytułu w wysokości 7,35 zł brutto /l., chyba że Najemca skorzystał z Usługi dodatkowej „Możliwość zwrotu Urządzenia bez napełnienia go paliwem”.
11.10. W przypadku niezwrócenia Maszyn w terminie wskazanym w Umowie i braku innych ustaleń Stron, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcą karą umowną w wysokości
równej 150% wartości stawki dziennego czynszu najmu obowiązującego w ostatnim dniu Okresu Najmu, za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Maszyn. Wynajmujący ma
prawo dochodzić roszczeń przewyższających wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
11.11. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 11.8, Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do zdalnego odcięcia zapłonu w Maszynie, uniemożliwiającego Najemcy
uruchomienie silnika w Maszynie. (dalej „Zdalne Odcięcie Zapłonu w Maszynie”).
12. Wypowiedzenie Umowy
12.1. Wynajmujący jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
a) Korzystania przez Najemcę z Maszyn poza Rzeczpospolitą Polską bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego,
b) Najemca używa Maszyn w sposób sprzeczny z Umową, której częścią są niniejsze Ogólne Warunki lub w sposób sprzeczny z ich przeznaczaniem i mimo
pisemnego wezwania nie przestaje ich używać w taki sposób albo gdy zaniedbuje Maszyny do tego stopnia, że zostają one narażone na utratę lub
uszkodzenie, co również oznacza brak właściwego zabezpieczenia Maszyn.
c) zagrożenia Najemcy niewypłacalnością lub gdy Najemca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub złożył wniosek o wykreślenie z ewidencji podmiotów
gospodarczych lub podjął uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji lub gdy zostanie ustanowiony zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem
Najemcy.
12.2. Jeżeli w chwili wydania Najemcy Maszyny miały wady, które uniemożliwiały przewidziane w Umowie używanie Maszyn, albo jeżeli wady takie powstały później, a
Wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Najemca może wypowiedzieć Umowę bez
zachowania terminów wypowiedzenia.
12.3. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 2-dniowego okresu wypowiedzenia.
12.4. Dopuszcza się doręczanie oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy drogą elektroniczną na wskazany przez Strony adres. Dokumenty te uznaje się za
doręczone w dniu wysłania na adres poczty elektronicznej.

VII. REKLAMACJA

1. Wynajmujący jest odpowiedzialny względem Najemcy za wady fizyczne lub prawne Maszyn (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Jeżeli Maszyny miał wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, Najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad.
3. Roszczenie o obniżenie czynszu z powodu wad Maszyn najętych, jak również uprawnienie do niezwłocznego wypowiedzenia Umowy nie przysługuje Najemcy, jeżeli w chwili
zawarcia Umowy wiedział o wadach.
4. Z tytułu rękojmi Najemcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
5. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres do doręczeń Wynajmującego lub za pośrednictwem maila: bm-rent@bm-rent.pl

VIII. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania z Serwisu zalecane jest spełnienie poniższych wymagań technicznych współpracy z systemem teleinformatycznym:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową np. Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
b) w przypadku składania Zamówień oraz Rejestracji niezbędny jest dostęp do poczty e-mail,
c) włączona obsługa JavaScript oraz plików cookies,
d) zainstalowany program FlashPlayer.

IX. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi drogą elektroniczną (dalej: „Usługi”):
1.1. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,
1.2. umożliwienie złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia.
1.3. Newsletter.
1.4. Formularz kontaktowy.
2. Świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje na rzecz Usługobiorcy, którym jest Użytkownik za wyjątkiem usługi polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia za
pośrednictwem Formularza zamówienia, z której skorzystać może Klient.
3. Świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.
4. W chwili potwierdzenia założenia Konta poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną dotycząca umożliwienia korzystania z Konta. Umowa ta jest zawierana na czas nieoznaczony.
5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia opłat, usunięcia Konta z Serwisu poprzez skorzystanie z opcji „Usuń konto” udostępnionej
po zalogowaniu się do Konta. Usunięcie Konta może zostać dokonane także poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy wraz ze wskazaniem adresu e-mail podanego w procesie Rejestracji. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie po
uzyskaniu takiego żądania usunie Konto.
6. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn w postaci
uporczywego naruszania przez Użytkownika jego obowiązków określonych w niniejszym Rozdziale w razie uprzedniego wezwania Użytkownika przez Usługodawcę do zaprzestania
naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu przez Usługodawcę dodatkowego 3-dniowego terminu oraz niezastosowania się Użytkownika do wezwania pomimo upływu tego terminu.
7. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Usługodawca może złożyć Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
8. Skutkiem wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi Konta jest zablokowanie i usunięcie Konta Użytkownika, nie ma to jednak wpływu na prawa nabyte przez Użytkownika przed
wygaśnięciem umowy.
9. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia zostaje zawarta poprzez wypełnienie danych wskazanych w Formularzu
Zamówienia jako obowiązkowe, zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies oraz kliknięcia „Zamawiam i płacę”.
10. Usługobiorca po wskazaniu obowiązkowo swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz dobrowolnie treści wiadomości może skorzystać z Formularza kontaktowego, za
pośrednictwem którego może on kontaktować się z Usługodawcą bezpłatnie. Zawarcie umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje w takim wypadku poprzez
podanie danych wskazanych w Formularzu kontaktowym jako obowiązkowe, akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies oraz kliknięcia „Wyślij”.
11. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z konkretnego formularza (Formularz zamówienia oraz Formularz kontaktowy) następuje z chwilą
skorzystania przez Użytkownika z tego formularza. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w sposób automatyczny każdorazowo po skorzystaniu
przez Użytkownika z konkretnego formularza.
12. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
trzecich. Użytkownik nie może dostarczać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
13. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty
elektronicznej: bm-rent@bm-rent.pl lub pisemnie na adres: ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek, 05-092 Łomianki. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia złożenia reklamacji. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku
rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w Usługach świadczonych droga elektroniczną i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji
Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu
14. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób bezprawnie zakłócający jego funkcjonowanie w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub
umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej.
15. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu,
lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
16. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem
charakterystycznym dla sieci Internet.

X. NEWSLETTER

1. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych
wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym informacji o
promocjach) Serwisu.
3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, która zostaje zawarta poprzez udostepnienie przez Użytkownika swojego
adresu e-mail, zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies oraz kliknięcie przycisku „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie
na podany przez Użytkownika adres e-mail linku aktywacyjnego. Kliknięcie w link aktywuje świadczenia usługi Newsletter.
4. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
5. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
6. Użytkownik korzystający z usługi ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. Wypowiedzenie jest dokonywane
poprzez skierowanie oświadczenia w tym zakresie na adres e-mail bm-rent@bm-rent.pl pocztą na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub za pomocą kliknięcia w link
umożliwiający anulowanie subskrypcji Newslettera zawartego w mailu, w którym jest on przesyłany.
7. Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
8. Usługodawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika korzystającego z usługi Newsletter.

XI. SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu
do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Konsument ma następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
2.1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
2.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów
konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych
sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
2.3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1930), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach
internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość w szczególności Umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 Ustawy o prawach konsumenta , składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie
14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres:
bmrent@bm-rent.pl bądź też listownie na adres: ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek, 05-092 Łomianki.
2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.
3. Wynajmujący niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, potwierdza jego otrzymanie poprzez wysłanie potwierdzenia na adres e-mail, podany
przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek
zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
6. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie
są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
7. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić Maszyny niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
9. Konsument zwraca Przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz ponosi koszt wysyłki.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Maszyn, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania Maszyn.
11. Wynajmujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Maszyn z zastrzeżeniem, że w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Najemcy użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Najemca wyraźnie zgodził
się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Najemca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
13. Wynajmujący może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. Konsumentowi, w odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do
odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
14.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
14.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Wynajmujący nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia od Umowy;
14.3. w której Przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
14.4. w której Przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
14.5. w której Przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
14.6. w której Przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
14.7. w której Przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
14.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo
inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do
odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
14.9. w której Przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
a) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
b) zawartej na drodze aukcji publicznej;
c) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych
z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta
przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

XIII. DANE OSOBOWE

1. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Wynajmującego danych osobowych, w tym dane administratora danych osobowych, cel, zakres, okres przetwarzania znajdują
się w Polityce prywatności i Plików Cookies udostępnej na stronie www.bm-rent.pl.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
2. Wynajmujący/Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
2.1. zmiany w prawie,
2.2. przyczyny organizacyjne, w szczególności:
a) zmiany w zakresie prowadzonej przez Wynajmującego/Usługodawcę działalności w postaci zmian jej profilu, wprowadzania nowych usług lub udogodnień
(w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
b) zmiany zasad zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania Umów,
c) zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Wynajmującego/Usługodawcy,
d) zmiany w zakresie sposobów płatności, dostawy,
e) zmiany zasad przetwarzania danych osobowych,
f) inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.
3. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.bm-rent.pl informacji o zmianie
Regulaminu.
4. Użytkownik, który posiada Konto zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Użytkownik, który korzysta
z usługi Newsletter zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie.
5. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Użytkownika nie wcześniej niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu
we właściwy sposób.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności
przepisy:
6.1. Kodeksu cywilnego,
6.2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 poz. 683),
6.3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1219 ze zm.),
6.4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Najemcy będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego
Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Wynajmującym a Użytkownikami lub Najemcami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.
Postanowienie to nie dotyczy sporów z Najemcami i Użytkownikowi będącymi Konsumentami.
9. Treść Regulaminu jest w każdym czasie dostępna dla Użytkowników w Serwisie za pośrednictwem zamieszczonego w nim linku.
10. Wszelkie materiały udostępnione w Serwisie stanowią Przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Ich wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez zgody Właściciela
jest zabronione.
11. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
11.1. Załącznik nr 1- Warunki dodatkowego ubezpieczenia,
11.2. Załącznik nr 2- Tabela opłat – opłaty za dodatkowe motogodziny,
11.3. Załącznik nr 3- Ogólne Warunki Ubezpieczenia,
11.4. Załącznik nr 4- Cennik sprzątania Maszyn przez Wynajmującego
11.5. Załącznik nr 5 – Formularz odstąpienia od umowy
12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2020.

Najwyższej jakości sprzęt

Wybieraj wśród maszyn najlepszych marek!

Możliwość wypożyczenia w dowolnym momencie

Spróbuj – to proste!

Doświadczenie

Przeszkolony i fachowy zespół!

Dostępność w całej Polsce

Jesteśmy tam, gdzie Ty!
 
Zmiany w wypożyczalni BM RENT youtube Zmiany w wypożyczalni BM RENT facebook