Regulamin promocji "Wynajmij potrzebny sprzęt za 1 PLN"

REGULAMIN PROMOCJI

„Wynajmij potrzebny sprzęt za 1 PLN”

data publikacji: 01.10.2020

data ostatniej zmiany: 01.10.2020

§1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się̨ akcja promocyjna pod nazwą „Wynajmij potrzebny sprzęt za 1 PLN” zwana w dalszej części Regulaminu „Promocją” oraz warunki otrzymania przez Uczestników kodu promocyjnego zwanego w dalszej części Regulaminu „Kodem” oraz skorzystania z niego.

2. Organizatorem Promocji i Administratorem Danych Osobowych jest Bergerat Monnoyeur spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku (05-092 Łomianki), przy ul. Modlińskiej 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000021439, o kapitale zakładowym w wysokości 9 922 750 PLN, której został nadany NIP 778-00-22-310 (zwaną dalej: „Organizator”).

3. Koordynatorem Promocji jest Organizator

4. Promocja prowadzona jest na terenie całej Polski za pośrednictwem punktów handlowych Organizatora, strony internetowej Organizatora pod adresem www.bm-rent.pl oraz fanpage’u Organizatora znajdującym się pod adresem www.facebook.com/BMRentRentalStore (dalej jako „Strona”).

5. Promocja obowiązuje od dnia 01.10.2020 r. w momencie ogłoszenia jej na Stronie do dnia 30.11.2020 r. do godz. 23:59, przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem przedmiotu Promocji oraz rozpatrywanie reklamacji zakończą̨ się̨ do dnia 30.11.2020 do godziny 23:59

6. Regulamin dostępny jest pod adresem: www.bm-rent.pl

7. Opublikowanie Regulaminu Promocji, a także ogłoszenie każdej zmiany Regulaminu na Stronie jest jednoznaczne z podaniem ich do wiadomości Uczestników. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od ogłoszenia zmiany Regulaminu. Ogłoszenie zmiany Regulaminu może polegać na opublikowaniu nowego brzmienia Regulaminu. Zasady zmiany Regulaminu uregulowano poniżej.

8. Promocja nie jest grą losową określoną̨ w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).

9. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037). Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1) powyższej ustawy.

10. Promocja będzie się̨ odbywać zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem.

11. Celem Promocji jest promocja usług Organizatora polegających na wynajmowaniu maszyn budowlanych oferowanych przez Organizatora oraz dotarcie do nowych klientów dla tych usług. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, zarządzana ani powiązana z podmiotem będącym właścicielem serwisu społecznościowego Facebook oraz, że podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności za Promocję. Wszelkie pytania, komentarze, skargi oraz reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane wyłącznie do Koordynatora lub Organizatora, a nie do właściciela albo administratora serwisu społecznościowego Facebook.

11. Organizator udostępnia Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do:

a. strony internetowej pod adresem facebook.com i udostępnionych w ramach tej strony funkcjonalności udostępniania komentarzy zdjęć oraz filmów;

b. strony internetowej pod adresem www.bm-rent.pl i udostępnionych w ramach tej strony funkcjonalności kontaktu z Organizatorem za pośrednictwem formularza kontaktowego;

c. strony internetowej pod adresem www.bm-rent.pl i udostępnionych w ramach tej strony funkcjonalności rejestracji Uczestnika i korzystania przez niego z usług oferowanych przez Organizatora.

Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator, Uczestnik powinien dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

a. w przypadku komputerów stacjonarnych oraz mobilnych (m.in. laptopy): system operacyjny Windows, Linux, macOS;

b. w przypadku telefonów i tabletów: system operacyjny Windows Phone, Android, iOS.

12. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie przez Uczestnika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator może powiadomić o nich Uczestnika poprzez informację na Stronie.

13. Niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.

§2.

Warunki skorzystania z Promocji

1. Promocja skierowana jest do osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych będących konsumentami, które wyrażają zgodę̨ na doraźne przetwarzanie swoich danych osobowych (w przypadku osób prawnych zgodę wyrażają osoby wskazane do kontaktu) udostępnionych Organizatorowi, akceptują niniejszy Regulamin oraz spełniają następujące warunki Promocji:

a. Uczestnik nie korzystał wcześniej z usług wynajmu oferowanych przez Organizatora, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich;

b. Uczestnik nie otrzymał wcześniej Kodu, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich;

c. Uczestnik dokonał skutecznej rejestracji (założenie konta przez Uczestnika) pod swoimi prawdziwymi danymi na stronie internetowej pod adresem www.bm-rent.pl;

d. Uczestnik spełnia warunki do skorzystania z usługi wynajmu oferowanego przez Organizatora, dostępnych na stronie internetowej pod adresem: www.bm-rent.pl oraz akceptuje warunki wynajmu;

e. w przypadku osób fizycznych: Uczestnik ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, mieszka lub ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Faktycznym Uczestnikiem Promocji jest korzystający z przedmiotu najmu oferowanego przez Organizatora – nie dotyczy osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zakazane jest:

a. wskazywanie jako Uczestnika osób, które nie będą faktycznymi korzystającymi z przedmiotu najmu oferowanego przez Organizatora – nie dotyczy osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

b. przekazywanie Kodu innym osobom, jak i wszelkie inne formy rozporządzania Kodem;

c. podejmowanie działań sprzecznych z warunkami Promocji;

d. rejestracja (założenie konta przez Uczestnika) z wykorzystaniem fikcyjnych danych na stronie internetowej pod adresem www.bm-rent.pl.

3. Po spełnieniu powyższych warunków Promocji, Uczestnik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej Kod uprawniający, pod warunkiem skorzystania pierwszy raz z najmu oferowanego przez Organizatora na okres co najmniej 2 dni, do specjalnego rabatu promocyjnego na pierwszy dzień najmu za kwotę 1 zł netto. Kod zachowuje ważność przez 30 dni od jego przesłania przez Organizatora do Uczestnika. Kod zostanie przesłany przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od dnia rejestracji na stronie internetowej pod adresem www.bm-rent.pl, po uprzedniej weryfikacji przez Organizatora. Uczestnik może skorzystać z Kodu wyłącznie jeden raz. Po wskazanym terminie ważności lub po wykorzystaniu Kodu, uprawnienie z Kodu wygasa. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu braku przedmiotu najmu oferowanego przez Organizatora w terminie wybranym przez Uczestnika, w tym w przypadku wystąpienia takich okoliczności Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania drugiego Kodu lub przedłużenia ważności wcześniej otrzymanego Kodu.

4. Kod może zostać wykorzystywany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w następujących placówkach handlowych Organizatora:

- Izabelin-Dziekanówek, ul. Modlińska 11

- Komorniki, ul. Krzysztofa Kolumba 15

oraz na stronie www.bm-rent.pl podczas wyboru usługi wynajmu, oferowanego przez Organizatora, po wpisaniu przez Uczestnika w wyznaczonym miejscu zawartości Kodu.

5. W celu skorzystania przez Uczestnika z Kodu, powinien on podać go przed skorzystaniem z wynajmu oferowanego przez Organizatora.

6. Samo skorzystanie przez Uczestnika z Kodu nie zwalnia go z obowiązku ponoszenia innych kosztów wynikających z wynajmu oferowanego przez Organizatora.

7. Pełen zakres usługi wynajmu oferowanego przez Organizatora znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.bm-rent.pl

8. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Koordynatora i Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

§3.

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Promocją mogą̨ być zgłaszane przez Uczestników, w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora: Bergerat Monnoyeur spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku (05-092 Łomianki), przy ul. Modlińskiej 11 lub poprzez wiadomość e-mail na adres: bm-rent@bm-rent.pl.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż̇ do 30 dnia po zakończeniu Promocji.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a. wskazanie imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu do korespondencji;

b. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

c. treść żądania oraz oczekiwany sposób rozpatrzenia;

d. podpis reklamującego (w przypadku reklamacji w formie pisemnej),

4. Reklamacje będą̨ rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 3 dni roboczych od daty jej otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej na adres Uczestnika podany w piśmie reklamacyjnym lub poprzez wiadomość w formie elektronicznej.

5. Postepowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do niezależnego od postepowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postepowania sądowego.

§4.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji jest Bergerat Monnoyeur spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku (05-092 Łomianki), przy ul. Modlińskiej 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000021439, o kapitale zakładowym w wysokości 9 922 750 PLN, której został nadany NIP 778-00-22-310.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Promocji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Promocji lub do czasu rezygnacji z wzięcia udziału w Promocji, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

4. Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prosimy o kontakt pod adresem: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl.

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej zakładka „Polityka prywatności”: https://www.bm-rent.pl/pl/polityka-prywatnosci

§5.

Odpowiedzialność Organizatora

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. sposób, w jaki Uczestnicy wskazanych stron internetowych w Regulaminie korzystają̨ z udostępnionej im powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b. szkody spowodowane wpływem umieszczonych na wskazanych stronach internetowych w Regulaminie treści, połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia;

c. stratę lub zniszczenie treści przesłanych na strony internetowe wskazane w Regulaminie drogą elektroniczną;

d. szkody, jakie mogą̨ wystąpić w systemach komputerowych Uczestników Promocji w związku z interakcjami z Promocją.

§6.

Naruszenie Regulaminu

1. Każde naruszenie Regulaminu uniemożliwia Uczestnikowi udział w Promocji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator i jest ona ostateczna.

2. Podanie nieprawdziwych, bądź błędnych danych przez Uczestnika stanowi naruszenie Regulaminu.

3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Promocji będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa w Promocji lub skorzystania z Kodu przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§7.

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są̨ wyłączną podstawą do prowadzenia Promocji.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

3. Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką może być:

a. usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu;

b. usprawnienie zasad przeprowadzenia Promocji;

c. zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu;

d. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Regulamin lub Promocji.

4. Organizator poinformuje o fakcie zmiany Regulaminu Promocji na jednej ze wskazanych w Regulaminie stron internetowych.

5. Wszelkie informacje na temat Promocji Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres bm-rent@bm-rent.pl


NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Wybieraj spośród znanych marek !

24/7

Wynajem online na www.bm-rent.pl o każdej porze i gdziekolwiek jesteś !

Prosto i szybko

Sprawdź jak szybko i prosto z nami wypożyczysz potrzebny sprzęt !

Transport

Dostarczymy sprzęt pod wskazany adres !
 
Zmiany w BM-Rent youtube Zmiany w BM-Rent facebook